martes, 25 de febrero de 2014

PUBLÍCASE A LISTAXE DE SOLICITUDES QUE DEBEN SUBSANAR DOCUMENTACIÓN NA CONVOCATORIA DAS BOLSAS DE ENSINO E TRANSPORTE PARA O CURSO 2013/14 DO CONCELLO DE TEO

A Comisión avaliadora da convocatoria das bolsas de ensino e transporte escolar 2013/14 acordou publicar unha listaxe de solicitudes que deben subsanar documentación. Consulta aquí a listaxe completa.
Ábrese un prazo de dez días hábiles dende a publicación para presentar a documentación no Rexistro Xeral do Concello. O prazo remata o 8 de marzo de 2014.

O Concello de Teo convoca as axudas para o ensino e o transporte para o curso escolar 2013/14. Estas bolsas pretenden favorecer a escolarización pública e a formación universitaria nas familias con menos recursos económicos do municipio.

As bases da convocatoria están publicadas no BOP número 206 do 29 de outubro de 2013. O impreso de solicitude aparece como anexo nas bases da convocatoria ou podes descargar premendo aquí
. O prazo para presentar a solicitude remata o 23 de novembro de 2013. 
Requisitos:
a) Cursar estudos nalgún dos seguintes centros de ensino para os que se solicita a axuda:
 • PRIMARIA E INFANTIL: todos os centros públicos do Concello (CEIP A Ramallosa, Os Tilos, Calo e CRA)
 • ESO: IES de Cacheiras e Pontepedriña
 • FP OU PCPI: calquera centro público
 • BACHARELATO: IES de Cacheiras , IES de Pontepedriña e o alumnado que curse noutro IES algunha modalidade de Bacharelato que non exista nos centros anteriores.
 • UNIVERSITARIOS: calquera universidade galega.
 • ENSINANZAS DE RÉXIME ESPECIAL-ENSINANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES: Calquer centro galego.
 • O ALUMNADO cuxas necesidades educativas especiais impidan a súa escolarización nun centro ordinario do municipio,poderá solicitar a axuda para a asistencia a un Centro de Educación Especial, aínda que non estea localizado no Concello.
b) Que a renda per cápita familiar non supere os límites establecidos na base quinta da presente convocatoria.
c) Estar empadroado no Concello de Teo e ser fillo dependente. Non pode beneficiarse destas axudas o alumnado que non sexa dependente. Consideraranse fillos dependentes os menores de 25 anos e que convivan no domicilio familiar a 31 de decembro do ano inmediato anterior a aquel no que comeza o curso escolar para o que se solicita a axuda sempre que non teñan un contrato de traballo ou percibiran recursos (agás bolsas) durante o ano 2013.
d) Xustificante da matrícula do/a alumno/a para o curso 2013/2014 (agás alumnos/as de Primaria, Infantil e ESO).
e) Cumprir os requisitos para obter a condición de beneficiario, recollidas nos artigos 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeral de Subvencións e 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de Subvencións de Galicia.
f) As axudas serán solicitadas polos representantes legais do alumnado: os pais, as nais ou os titores.
g) Poderán ser beneficiarios da axuda de transporte o alumnado de:Formación Profesional; PCPI, universitarios, alumnado de Bacharelato que curse estudios no IES de Pontepedriña, ou noutro IES nalgunha modalidade que non se imparta no municipio; alumnado con necesidades educativas especiais escolarizado en centros de educación especial e talleres ocupacionais de fóra do Concello ou alumnado de ensinanzas artísticas superiores.
Documentación:
a) As solicitudes para a concesión destas axudas formalizaranse no impreso normalizado que se inclúe como Anexo I e poderá así mesmo obterse nas oficinas xerais (Rexistro de Entrada)
b) Xunto coa solicitude, no modelo normalizado e debidamente cuberto, presentarase a seguinte documentación:
 •  Fotocopia do DNI do solicitante (pai, nai ou titor).
 • Fotocopia do libro de familia no que figuren todos os membros da unidade familiar.
 • Fotocopia da declaración da renda correspondente ao exercicio 2012 dos pais ou titores legais. No caso de non estar obrigado a presentar a declaración do IRPF, copia da notificación-liquidación ou certificado acreditativo do nivel de rendas emitido pola Axencia de Administración Tributaria que corresponda. Excepcionalmente, se a unidade familiar alega carecer de recursos, ou quere acreditar unha situación excepcional, imprevista ou de carácter de especial necesidade que afecte negativamente á situación familiar, deberá acreditala mediante informe social. Nos casos de separación ou divorcio estase ao previsto na Base 6ª para a determinación dos membros da unidade familiar.
 • No caso de presentar solicitude para varios irmáns, só é necesario presentar un exemplar da fotocopia do DNI do solicitante, do libro de familia e da declaración do IRPF dos proxenitores.
 • Facturas que acrediten o gasto realizado en material escolar ou libros para o alumnado de primaria, infantil e E.S.O. Dado o carácter finalista das axudas desta convocatoria, en ningún caso, o importe da axuda concedida polo Concello poderá ser superior ao gasto realizado polo/a beneficiario/a. En consecuencia, de ser necesario, realizarase o oportuno axuste na cantidade da axuda concedida en cada caso.
 • Certificado da matrícula expedido polo centro educativo para o alumnado de Bacharelato, F.P. , PCPI, universitarios, e ensinanzas artísticas superiores .
 • Certificado que acredite o grao de minusvalía e/ou incapacidade nun grao igual ou superior ao 33% dalgún membro da unidade familiar, se procede.
 • Certificado que acredite a situación de desemprego por un período superior a 6 meses durante o ano 2013 dalgún membro da unidade familiar, se procede.
 • Declaración responsable de atoparse ao corrente coas obrigas tributarias e da Seguridade Social, de non estar incurso/a en ningunha das prohibicións para obter a condición de beneficiario/a de subvencións públicas e de estar ao corrente no cumprimento de obrigas por reintegro de subvencións, , e autorización ao concello de Teo para que realice as comprobacións oportunas durante todo o período que dure o proceso, segundo Anexo II.
Lugar de solicitude:
As solicitudes presentarase no rexistro xeral do Concello de Teo, de luns a venres en horario de 8:00 a 14:00 horas ou os sábados de 9:00 a 13:00 horas.
Prazo:
O prazo para subsanar documentación é de dez días hábiles dende o día seguinte á publicación da listaxe no taboleiro de edictos do Concello de Teo. Tendo en conta que se publica o 26 de febreiro de 2014 o prazo remata o 08 de marzo de 2014.
En resolución:En resolución
Creative Commons License
Este trabajo está licenciado bajo Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License
.